Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Zaklikowie ogłasza rekrutację na wolne stanowisko Główny Księgowy

Utworzono dnia 27.04.2019

Dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Zaklikowie ogłasza rekrutację na wolne stanowisko Główny Księgowy Forma zatrudnienia : umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu

1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie

2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy

3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

3.1. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, 0,2077), następujące niezbędne wymagania:

3.1.1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3.1.2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.1.3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne;

3.1.4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

3.1.5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3.2. Wymagania dodatkowe:

3.2.1. zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

3.2.2. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;

3.2.3. doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;

3.2.4. biegła znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK, System kadrowo-płacowy, system księgowo-finansowy.

3.2.5. umiejętność interpretowania przepisów;

3.2.6. umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, wysoka kultura osobista;

3.2.7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

4.1. Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością instytucji kultury.

4.2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań, szczególnie zobowiązań publiczno-prawnych.

4.3. Sporządzanie planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt, w tym sporządzanie rocznych planów finansowych w ujęciu:

4.3.1. przychodów – stanowiących realne prognozy ich wielkości,

4.3.2. wydatki (koszty) – stanowiące realne wielkości stanowiące nieprzekraczalny limit, który może zostać podwyższony jedynie w przypadku zrealizowania przychodów wyższych od prognozowanych, a zmiana wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji,

4.3.3. przedłożenie planów do zatwierdzenia zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4.4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.

4.5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora.

4.6. Przygotowanie projektu planu finansowego instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.

4.7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.

4.8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, przy uwzględnieniu maksymalnego poziomu zaciąganych zobowiązań do wysokości wynikającej z różnicy planowanych wydatków, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz o obligatoryjne naliczenia pochodnych od wynagrodzeń i uposażeń.

4.9.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy o finansach publicznych.

4.10. Nadzorowanie naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowego ich przekazywania.

4.11. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.

4.12. Ustalanie procedur w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków instytucji według standardów określonych w art. 54 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, a także zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem tych procedur .

4.13. Nadzorowanie obsługi programu PŁATNIK – sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.

4.14. Nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.

4.15. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

4.16. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.

4.17. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.18. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.

4.19. Windykacja należności.

4.20. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

4.21. Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.

4.22. Sporządzanie deklaracji podatkowych.

4.23. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

2. List motywacyjny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaklikowie ul. Strażacka 4  w sekretariacie w godzinach otwarcia lub na e-mail: w terminie do 5 maja 2019

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym kandydatom dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Facebook - GOK

Facebook - GBP